Link verschicken
 

STUNDENPLAN ab September 2017

 

1. Stunde: 7.35 Uhr  - 8.20 Uhr

2. Stunde: 8.30 Uhr  - 9.15 Uhr

3. Stunde: 9.35 Uhr  - 10.20 Uhr

4. Stunde: 10.30 Uhr - 11.15 Uhr

5. Stunde: 11.25 Uhr - 12.10 Uhr

6. Stunde: 12.45 Uhr - 13.30 Uhr

7. Stunde: 13.40 Uhr - 14. 25 Uhr

8. Stunde: 14.35 Uhr - 15.20 Uhr

  

 

Montag                                               Stand 1.12.2017

 

St.

 7a  

7b

8a 

8b

 9a

9b

10a

10b

1

LB En

LB Ma

LB 

D

LB

Ma

Geo De Ge D

 

2

LB En LB Ma

LB 

D

LB Ma Ge De Geo D

 3

 

LB Ma LB D

LB

En

LB

En

Ma

Info Sp

Ma

4

LB Ma

 

LB D

 

LB En 

LB

En

Ma Info Sp

Ma

5

Geo

Mu Ph Bio  Ch Sp WPI WP1

6

 LER

  Geo Bio  Ph Ch  Sp WPI    WP1
7                
8                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 

 

St.

 7a  

7b

8a 

8b

 9a

9b

10a

10b

1

Bio

Geo WP1 WP 1 D Ma Phy ENG

2

Mu

Bio WP1 WP1 D Ma Phy LER

 3

D

 En Sp LER WP1 WP1 Ma Phy

4

D En LER En WP1 WP1 Pb Phy

     5

WP1 WP1 En D Sp LER En SP

     6

WP1 WP1 D Sp Sp MU En EN
 7                
8                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch

 

St.

 7a  

7b

8a 

8b

 9a

9b

10a

10b

1

Ma

LER Ma  En En D D Info

2

Ma

Ge Ma Pb En D D Info

 3

 LER

Ma WAT D Sp En WP1 WP1

4

 Sp Ma Phy D WP1 WAT Info D

 5

GEO Bio Ge Bio Bio Sp Info D

6

BIO

Sp Pb Ge Phy Bio LER En

 7

WP1

WP1 Sp Sp WAT Geo Bio WAT

8

WP1

WP1

Sp

Sp Geo WAT Ch WAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag

 

St.

 7a  

7b

8a 

8b

 9a

9b

10a

10b

1

D

Ku Mu Che Ma En Wat Ma

2

D

WAT Ku Che Ma En Mu Ma

 3

WAT LER Ma D Info Phy Eng Ge

4

EN Ma Ma D Info Ge Sp Ku

 5

En

Sp

D

 

Ku Mu WAT Ma Pb

6

Ge

Sp D LER WAT Geo Ku Mu
7                
8                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag

 

St.

 7a  

 7b

8a 

8b

 9a

9b

10a

10b

 1 Ku En Che Ma D Ma En En

 2

Ma

En Che Ma D Ma WAT Geo

 3

Phy D WP 1 WP1 En Che Ma SP

4

 Phy D WP 1 WP1 LER Che Ma Sp

 5

Sp

Phy En WAT Ku PB D Che

6

Sp Phy LER Mu PB Ku D Bio
7                
8